Quy chế đầu tư vốn Tổng Công ty Khánh Việt vào các doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Tổng công ty Khánh Việt nắm 100% vốn điều lệ