Quy chế giám sát tài chính; đánh giá hiệu quả hoạt động đối với công ty TNHH MTV do Tổng công ty Khánh Việt làm chủ sở hữu và DN có vốn của TCT Khánh Việt