Quy chế trích lập; quản lý Quỹ tiền lương; thù lao ; tiền thưởng đối với Kiểm soát viên; Người đại diện vốn