Phát động Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất kinh doanh chào mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập Tổng công ty Khánh Việt (04/10/1983 – 04/10/2023)

Thực hiện Kế hoạch số 484/KH-TCTKV ngày 01/10/2022 về việc tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập Tổng công ty Khánh Việt (04/10/1983 – 04/10/2023), Tổng công ty Khánh Việt phát động “Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất kinh doanh – Chào mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập Tổng công ty Khánh Việt”.

Phát động Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất kinh doanh chào mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập Tổng công ty Khánh Việt (04/10/1983 - 04/10/2023)

1. Đối tượng tham gia: Toàn thể người lao động Tổng công ty Khánh Việt tại các đơn vị phụ thuộc, các công ty con và công ty liên kết.

2. Thời gian:

– Thời gian bắt đầu thi đua: ngày 01/11/2022

– Thời gian kết thúc: Hội đồng Sáng kiến cấp Cơ sở gửi báo cáo các giải pháp lên Hội đồng sáng kiến cấp Tổng công ty chậm nhất vào ngày 31/8/2023.

3. Các điều kiện xét sáng kiến, nhiệm vụ của Hội đồng Sáng kiến, trình tự đăng ký giải pháp và xét công nhận sáng kiến, tiêu chuẩn phân loại sáng kiến: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 193/QĐ-TCT ngày 04/11/2010 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt về ban hành Quy chế “Công nhận sáng kiến cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất kinh doanh” và Quyết định số 61/QĐ-TCT ngày 18/3/2011 về “Bổ sung, sửa đổi Quy chế công nhận sáng kiến cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất kinh doanh”.

4. Khen thưởng:

– Khen thưởng tác giả (cá nhân/tập thể): Theo Quy chế “Công nhận sáng kiến cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất kinh doanh”.

– Giải đơn vị: Khen thưởng các đơn vị có nhiều giải pháp được công nhận là sáng kiến các cấp và HLHSXKD, gồm 03 giải:

  • Giải Nhất: 10 triệu đồng
  • Giải Nhì: 08 triệu đồng
  • Giải Ba: 05 triệu đồng