Phát động Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất kinh doanh chào mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập Tổng công ty Khánh Việt (04/10/1983 – 04/10/2023)

Thực hiện Kế hoạch số 484/KH-TCTKV ngày 01/10/2022 về việc tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập Tổng công ty Khánh Việt (04/10/1983 – 04/10/2023), Tổng công ty Khánh Việt phát động “Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp...