Khatoco Run 2023 – BXH Trung tâm Giống Đà điểu Khatoco Ninh Hòa