Khatoco Run 2023 – BXH Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên