Khatoco Run 2023 – BXH Văn phòng Tổng công ty Khánh Việt