Khatoco Run 2023 – Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa