Khatoco Run 2023 – BXH Chi nhánh TCT Khánh Việt tại Gia Lai